Die redes agter die veldtog teen Pukke

Puk8Die Beeld-redakteur se mediaverhoor en skuldigbevinding van die Puk het die afgelope week ’n voorspelbare ketting van gebeure ontketen.

Die koerant het ondersteuning gekry van die departement van hoër onderwys, ANC-politici, die aangewese nuwe vise-kanselier, prof. Dan Kgwadi, Higher Education South Africa, en randeiergroepies soos die sogenaamde Higher Education Transformation Network. Elkeen van hierdie groepe het sy eie redes, wat wissel van bona fide-bekommernisse voortspruitend uit die skeefgetrekte Beeld-berigte tot politieke aktiviste wat die gebeure as ’n verskoning wil misbruik om die Puk as die laaste Afrikaanse kampus te “transformeer”.

Hoewel mense wat nie gereeld aan politieke aktiviste blootgestel is nie, verras mag word deur sommige aspekte van hierdie ontleding, kan die politieke ondertone in hierdie gebeure nie onderspeel word nie. Daarom is hierdie ontleding nie bloot gegrond op die openbare uitsprake van die verskillende rolspelers nie, maar op hul onderliggende politieke beweegredes.

Hierdie uiteenlopende redes kan in sewe hoofpunte saamgevat word sonder om voor te gee dat hierdie rolspelers noodwendig oor al die punte saamstem of met mekaar saamwerk. Hul beoogde eindpunt, of die onbedoelde gevolge van hul veldtog, stem egter breedweg ooreen, naamlik die omskepping van Puk in ’n Engelssprekende kampus waar die dosente- en studentekorps die demografie van die land moet weerspieël, en waar dit ’n “Afrika-” eerder as ’n “Afrikaanse” inslag sal hê. Van Afrikaans, of van ’n studentelewe soos Pukke dit geken het, wil hierdie mense niks weet nie. Dit sal nie ’n nuwe verskynsel wees nie, maar net die herhaling van dieselfde resep wat met die omskepping van die voormalige Randse Afrikaanse Universiteit (RAU) in die Universiteit van Johannesburg (UJ), ander voormalige Afrikaanse universiteite, al die voormalige tegnikons en tegniese kolleges en ander instellings gevolg is. Natuurlik sal hierdie eindpunt luidkeels deur enkele van hierdie rolspelers ontken word, met redes wat wissel van totale naïwiteit tot die verskuiling van die werklike strategie agter mooi gerusstellings, omdat die rolspelers nie onnodige weerstand wil wek voordat die magsbalans in hul guns geswaai is nie.

1. Politiek

Die blote bestaan van ’n grootliks Afrikaanse kampus is vir sekere groepe nie aanvaarbaar nie, ongeag die grondwetlike ruimte wat daarvoor bestaan. Die ANC wil sy beheer oor alle instellings in die land vestig en sien die Puk as ’n probleem wat “getransformeer” moet word. Vir die ANC beteken dit dat die kampus onder beheer van ’n swart, ANC-gesinde rektor moet wees wat sal verseker dat ANC-beleid daar uitgevoer en ANC-politiek onder studente en in die akademie bevorder word. Verder is die minister gaandeweg besig om die staat se gesag oor universiteite te versterk en is die akademiese en institusionele vryheid van die universiteitswese in die geheel in die gedrang. Die probleem is dat baie min Afrikaanse akademici in ’n gedepolitiseerde Afrikaanse wêreld daarvoor toegerus is om hulself teen politieke aktiviste te verweer.

2. Afrikaans

Hoewel lippediens steeds bewys word aan grondwetlike begrippe soos veeltaligheid, moedertaalonderrig en Afrikaans as “deel van ons erfenis”, is die teenoorgestelde werklikheid ooglopend vir almal wat wil sien. In die praktyk is Afrikaans se toekoms as universiteitstaal oral in gevaar. Al doen die Puk soveel moeite om kursusse vir nie-Afrikaanssprekendes toeganklik te maak deur tolkdienste, bly Afrikaans ’n steen des aanstoots vir politieke aktiviste. Onder die dekmantel dat Afrikaans “toegang belemmer”, word Afrikaans by alle histories Afrikaanse universiteite afgeskaal of uitgefaseer. Die probleem is egter nie “toegang” nie, maar ’n bedekte weersin óf in Afrikaanssprekendes óf in universiteite wat ‘n Afrikaanse karakter in plaas van ‘n sogenaamde Suid-Afrikaanse karakter het. Dat die afskaling van Afrikaans aan die ander kant ’n toegangsprobleem vir Afrikaanssprekendes skep, is vir hulle van ondergeskikte belang. Baie Pukke is eintlik “akademiese en kulturele vlugtelinge”, wat vanuit alle dele van die land na Potchefstroom toe gekom het omdat daar hulle nie meer by die ander voormalige Afrikaanse universiteite wil en kan studeer nie. Daarom is hierdie saak nie net ’n Puk-aangeleentheid nie, maar ’n saak wat alle Afrikaanssprekendes in die land raak.

3. Studentelewe en kultuur

’n Lewendige studentelewe was vir Afrikaanse studente op alle kampusse nog altyd ’n baie belangrike en vanselfsprekende deel van jongmense se universitêre vorming. Die aanname was dat ’n universiteit nie net ’n “akademiese supermark” is waar jy net in ‘n kulturele lugleegte studeer om ’n graad te kry nie, maar waar jy vir die lewe toegerus moet word met ’n wye reeks lewensvaardighede. Daarom is deelname aan die studentelewe gesien as “net soveel werd as ’n ekstra graad”. Die georganiseerde studentelewe – vanaf die akademie, koshuise, sport, kultuur, gemeenskapsdiens en politiek – het ’n belangrike rol hierin gespeel. Politieke aktiviste sien dit egter as die uitlewing van “Afrikaner-kultuur” en van ’n Afrikaanse gemeenskapslewe wat bekamp moet word. Vir hulle is die doel van ’n universiteit beperk tot opleiding en politieke bedrywighede; en koshuise is soos woonstelle. Die aanval op “ontgroening” is, in die breë, ’n rookskerm vir die aanval op die studentelewe in die algemeen. Diegene wat onder die vaandel van ontgroening of oriëntering wanpraktyke pleeg, speel natuurlik in hierdie mense se hand.

4. Verteenwoordigendheid

Die konsep van “verteenwoordigendheid” vorm ’n sentrale deel van die ANC se ideologie en word met nasionale wetgewing en politieke beleid afgedwing. Volgens mnr. F.W. de Klerk, voormalige staatspresident en kanselier van die destydse Universiteit van Potchefstroom, is die konsep van “verteenwoordigendheid” onversoenbaar met die grondwetlike beginsel van kulturele verskeidenheid. Hy sê dat in ons multikulturele gemeenskap “verteenwoordigendheid” daarop sal uitloop dat die meerderheid elke faset van minderhede se lewens sal beheer, of dit nou hul werk, skole, universiteite of hul sport is. Volgens hom is dit ’n werklikheid dat wit mense en ander minderhede toenemend ontmagtig voel en vra hy wat anders dit as oorheersing is as die swart meerderheid die agenda vir die wit, Indiër- en bruin minderhede dikteer en hul kernbelange daardeur negatief geraak word. Helen Zille het ook al gewaarsku dat verteenwoordigendheid “geïnstitusionaliseerde rassisme” is.

Nietemin het “verteenwoordigendheid” die status van ’n amptelike staatsideologie en heilige koei verwerf en word dit deesdae as vanselfsprekend aanvaar, al kom die woord nie eens in die Grondwet voor nie. Dit is nie vir die aanhangers van hierdie ideologie genoeg dat al die universiteite gesamentlik die demografie van die land moet weerspieël nie. Hulle wil dit op elke universiteit, kampus, departement en koshuis afdwing. Die akademiese personeel en studentekorps moet ook volgens nasionale rasseteikens getransformeer word, selfs al verskil die poel van toepaslik gekwalifiseerde dosente en studente waaruit gewerf moet word drasties van die nasionale rassesamestelling.

5. Puk-prestasie skep “ongelykheid”

Die Noordwes-Universiteit in die geheel, en die Potchefstroomkampus in die besonder, het die afgelope jare uitstekend presteer en is nou deel van die top-universiteite in die land. Terwyl ’n mens sou verwag dat uitstaande prestasie verwelkom sou word, word hierdie prestasie, te midde van die onderprestasie van talle ander universiteite, deur invloedryke groepe as ’n groot probleem gesien omdat dit “ongelykhede skep, voortsit en selfs vergroot”. Die feit dat die Potchefstroom-kampus hoofsaaklik Afrikaans is, vryf net sout in hierdie selfverbeelde wonde. Die probleem is dat die kampus se prestasie nie aan die onderliggende prestasiekultuur toegeskryf word nie, maar aan spookbeelde van “bevoorregting, welvaart en die gevolge van bevoorregting onder apartheid”. Dit mag verbasend klink, maar vir politieke ideoloë is swak prestasie nie die knellendste probleem nie, maar wel eilande van uitnemendheid midde-in ’n see van middelmatigheid.

6. Persoonlike beweegredes

Adriaan Basson, Beeld se redakteur

Adriaan Basson, Beeld se redakteur

Persoonlike agendas word dikwels versteek en versuiker onder hoogdrawende begrippe soos “mediavryheid”, “transformasie”, of selfs “menseregte”. Hoewel dit moeiliker is om vas te stel of te bewys, speel persoonlike agendas gereeld ’n rol in die ontvouing van gebeure. Politici wil mediadekking kry en stemme werf met kragdadige optrede; kortsigtige joernaliste wil hul koerante se dalende sirkulasie verhoog met histeriese berigte; voormalige werknemers wil ’n byltjie met die universiteitsbestuur slyp deur die onskuldige slagoffer te speel, of aspirerende bestuurders wil mag bekom en bekwame mededingers wat hulle bedreig laat voel, uitskuif. Swak maar menslike eienskappe soos afguns, venyn of die kans om ’n medemens te boelie kan ook ’n rol speel.

7. Rassisme

Afrikaners word so gereeld in die beskuldigdebank geplaas dat hulle maklik skuldig voel en nie daaraan dink dat hulle aanklaers eerder die rassistiese beweegredes kan hê nie. Dit is egter ’n resep vir ’n ramp as daar een groep is wat graag beskuldig, en daar ’n ander groep is wat maar te maklik die skuld aanvaar. Selfs The Economist het al gewaarsku dat dit al meer aanvaarbaar vir swart politieke leiers in die land word om wit mense as ’n groep te beledig en te verkleineer. Wyle prof. Lawrence Schlemmer het hierdie houding van die ANC treffend soos volg bewoord:

The ANC has perfected a code in responding to the issue of race. It invariably starts off from the position of non-racism, and it then qualifies this with a commitment to closing racial gaps in order to achieve a legitimate basis for non-racialism, and from there it proposes a range of race-based affirmative action and empowerment policies to give effect to this. In the latter aspect it is able to assure its African or black supporters that, although ‘non-racial’, it is ‘on their side’.

Baie ANC-politici meen skynbaar opreg hul rassewette is demokratiese maatreëls om wit rassisme teen te werk. Die Belgies-Amerikaanse politieke wetenskaplike, Pierre Vandenberghe, waarsku teen hierdie soort denke met die volgende uitspraak: “If your constituency has the good fortune to contain a demographic majority, racism can easily be disguised as democracy.”

Om al hierdie redes kan onderliggende rassistiese beweegredes nie in die veldtog teen die Puk uitgesluit word nie.

Aksieplan

Die vraag is wat nou gedoen behoort te word. Eerstens kan aanvaar word dat die kampusbestuur alles in sy vermoë sal doen om die Puk deur hierdie politieke stroomversnelling, wat Beeld geskep het, te stuur. Hulle sal sorg dat die feite oor die gebeure by die regte besluitnemers uitkom; dat die studentelewe nie ontsier word deur wanpraktyke van ’n klein minderheid nie; en dat die mediastorm in die koppie tee nie die studente benadeel nie.

Dit is egter van die uiterste belang dat die Afrikaanse gemeenskap op ’n groot skaal en op die regte manier ons stemme moet laat hoor. Dit gaan nie hier oor die Puk as laaste Afrikaanse kampus alleen nie, maar oor toegang tot studiegeleenthede vir alle Afrikaanssprekendes; oor Afrikaans as akademiese taal; oor die institusionele vryheid van alle universiteite; en oor die akademiese insluiting en die grondwetlike regte van Afrikaanse studente. Daar rus veral ’n groot taak op Puk-studente en hul studenteleiers. Hulle sal moet standpunt inneem en nie toelaat dat daar op hul regte getrap word nie. ’n Goed georganiseerde optog om positiewe steun vir Afrikaans te betoon, moet sterk oorweeg word. Afrikaanse studente hou nie van optogte nie, maar daar is sekere dinge wat die moeite werd is om voor te veg, soos die toekoms van ’n goeie Afrikaanse kampus waar studente nog in ’n veilige omgewing hoëgehalte-opleiding en ’n heerlike studentelewe kan kry.

Hierdie plasing is deur ʼn onafhanklike persoon of onderneming saamgestel. Die menings en standpunte wat in hierdie skrywe uitgespreek word, is nie noodwendig die beleid of standpunt van Maroela Media se redakteurs, direksie of aandeelhouers nie. –Red

Flip Buys

Meer oor die skrywer: Flip Buys

Flip Buys is voorsitter van die Solidariteit Beweging.

Deel van: Meningsvormers

ondersteun maroela media só

Sonder Maroela Media sou jy nie geweet het nie. Help om jou gebalanseerde en betroubare nuusbron se toekoms te verseker. Maak nou ʼn vrywillige bydrae. Onthou – ons nuus bly gratis.

Maak 'n bydrae

Nou pra' jý

40 Kommentare

VerVanRyn ·

Nee bra, jou “artikel” is net nog drek wat die bodem van die see bevuil. Die alegoriese wyse waarmee jy die hele ding aangepak het breek af aan dit wat jy probeer sê, wat ek in elk geval nie kan aflei nie. Wat is die punt wat jy wil maak? Dat Afrikaners sleg is?

Daai Een ·

Ek sal dit waardeer as jul my e-pos adres uit my eerste kommentaar verwyder, aangesien ek dit nooit daarin gesit het nie. Indien nie, sal ek ongelukkig moet regstappe neem.

VerVanRyn ·

Nee bra, jou “artikel” is net nog drek wat die bodem van die see bevuil. Die alegoriese wyse waarmee jy die hele ding aangepak het breek af aan dit wat jy probeer sê, wat ek in elk geval nie kan aflei nie. Wat is die punt wat jy wil maak? Dat Afrikaners sleg is?

Daai Een ·

Ek sal dit waardeer as jul my e-pos adres uit my eerste kommentaar verwyder, aangesien ek dit nooit daarin gesit het nie. Indien nie, sal ek ongelukkig moet regstappe neem.

Werner Coetzee ·

Ek het self op die PUK studeer, in Afrikaans en werk tans vir ‘n internationale Amerikaanse maatskappy in Dubai, UAE, maar is dankbaar dat ek my graad in my moedertaal kon voltooi en die graad steeds erken word op ‘n internationale vlak. #DankiePuk

Werner Coetzee ·

Ek het self op die PUK studeer, in Afrikaans en werk tans vir ‘n internationale Amerikaanse maatskappy in Dubai, UAE, maar is dankbaar dat ek my graad in my moedertaal kon voltooi en die graad steeds erken word op ‘n internationale vlak. #DankiePuk

henk ·

Ek dink Flip, jy moet ‘n behoorlike uiteensetting doen van die Afrikaner en die taal Afrikaans en hoe dit al van die Groot Trek gekom het dat dit die doel van die illuminati, hoofsaaklik onder leiding van Brittanje, geword het om die Afrikaner en Afrikaans uit te roei. Ek dink maar aan enkele boeke wat al oor die onderwerp verskyn het met feite wat daarin weergegee word. Wat skrikwekkend is, is die feit dat dit blyk te wees dat die “broederbond” hier in SA wat oorheersend Afrikaans sprekend groot geword het, nou die leiding in SA self op hulself geneem het om te poog om in die doelwit te slaag. Hulle is dan ook die gespuis wat hulle gesiggies met poeierkwassies wit hou en hulle lipies met “lipstick” pienkerig maak en soos die Bekkers en Bassons die Afrikaner se geld steel deur buitensporige hoe pryse op media soos koerante, tydskrifte en tv dienste te plaas. Hulle gebruik selfs die geld om die Afrikaner mee aan te val. Tog bly ons hulle voorsien? So het Nuus 24 van die toneel verdwyn en is dit nou net news24 en zulu news wat gratis beskikbaar is. Beeld moet jy voor betaal op die internet. Die media waarvan naspers die oorheersende aandeelhouer is, is besig om Afrikaans te onderdruk en te verdryf. Dis ons as Afrikaners se verantwoordelikheid om hierteen op te staan!

henk ·

Ek dink Flip, jy moet ‘n behoorlike uiteensetting doen van die Afrikaner en die taal Afrikaans en hoe dit al van die Groot Trek gekom het dat dit die doel van die illuminati, hoofsaaklik onder leiding van Brittanje, geword het om die Afrikaner en Afrikaans uit te roei. Ek dink maar aan enkele boeke wat al oor die onderwerp verskyn het met feite wat daarin weergegee word. Wat skrikwekkend is, is die feit dat dit blyk te wees dat die “broederbond” hier in SA wat oorheersend Afrikaans sprekend groot geword het, nou die leiding in SA self op hulself geneem het om te poog om in die doelwit te slaag. Hulle is dan ook die gespuis wat hulle gesiggies met poeierkwassies wit hou en hulle lipies met “lipstick” pienkerig maak en soos die Bekkers en Bassons die Afrikaner se geld steel deur buitensporige hoe pryse op media soos koerante, tydskrifte en tv dienste te plaas. Hulle gebruik selfs die geld om die Afrikaner mee aan te val. Tog bly ons hulle voorsien? So het Nuus 24 van die toneel verdwyn en is dit nou net news24 en zulu news wat gratis beskikbaar is. Beeld moet jy voor betaal op die internet. Die media waarvan naspers die oorheersende aandeelhouer is, is besig om Afrikaans te onderdruk en te verdryf. Dis ons as Afrikaners se verantwoordelikheid om hierteen op te staan!

Koos Emmenes ·

Beeld het van n molshoop n Berg gaan maak. Miskien sukkel hulle om nuus te kry, ek weet nie. Ek koop nou maar Pretoria news as ek lus is om koerant te lees. Is Gatvol daarvoor dat ons Afrikaners altyd afgekraak word en dan nog deur mede Afrikaners.

Koos Emmenes ·

Beeld het van n molshoop n Berg gaan maak. Miskien sukkel hulle om nuus te kry, ek weet nie. Ek koop nou maar Pretoria news as ek lus is om koerant te lees. Is Gatvol daarvoor dat ons Afrikaners altyd afgekraak word en dan nog deur mede Afrikaners.

Deon de Beer ·

Blade Nzimande is ‘n selferkende en -verklaarde kommunis. Daarom is die sentralisering van gesag, mag en beheer duidelik te sien in sy bestuur as politieke hoof van hoër onderwys. Hy sal nie ophou voor hy de facto die marionet meester van hoër onderwys instellings (universiteite en kolleges) in die poppespel is nie. Hou maar fyn dop, hy het so pas kommunistiese gesentraaliseerde mag en gesag oor kolleges bekom. Sy volgende teiken moet logies universiteite wees en wat is meer gemaklik as om by die enigste Afrikaanse instelling te begin. Adriaan Basson het veragtelik en veraderlik sy beriggewing toegelaat en ons het ‘n plig om hom rekeningpligtig aanspreeklik te hou vir sy optrede. Daarom sal ek NOOIT weer Beeld koop nie. Nie omdat ek dink ek kan die koerant se ondergang beteken nie, maar dis vir my ‘n beginsel saak.

Deon de Beer ·

Blade Nzimande is ‘n selferkende en -verklaarde kommunis. Daarom is die sentralisering van gesag, mag en beheer duidelik te sien in sy bestuur as politieke hoof van hoër onderwys. Hy sal nie ophou voor hy de facto die marionet meester van hoër onderwys instellings (universiteite en kolleges) in die poppespel is nie. Hou maar fyn dop, hy het so pas kommunistiese gesentraaliseerde mag en gesag oor kolleges bekom. Sy volgende teiken moet logies universiteite wees en wat is meer gemaklik as om by die enigste Afrikaanse instelling te begin. Adriaan Basson het veragtelik en veraderlik sy beriggewing toegelaat en ons het ‘n plig om hom rekeningpligtig aanspreeklik te hou vir sy optrede. Daarom sal ek NOOIT weer Beeld koop nie. Nie omdat ek dink ek kan die koerant se ondergang beteken nie, maar dis vir my ‘n beginsel saak.

Hannes Pelser ·

Dis politieke haat. Magtig, kan hulle die witmense nie net EEN universiteit gun nie?

Hannes Pelser ·

Dis politieke haat. Magtig, kan hulle die witmense nie net EEN universiteit gun nie?

Henriette Wessels ·

Kleinlik – waarom wil hul nou juis na hierdie universiteit gaan as daar so baie is wat die engelse akkomodeer? Ons kinders studeer in vrede sonder gevaar en “stakings” vir elke ding wat “die verdruktes” nie pas nie! Een universiteit wat nog normaal funksioneer en dis duidelik waarom! Dis universiteit se finasies is ook gesond omdat die “wit” kinders wat daar studeer hul studiegelde betaal en nie staak as hul nie toegelaat word as hul nie betaal het nie – so maklik as jy die studiegelde kan bekostig nie hoort jy nie daar nie – as jy nie afrikaans is nie hoort jy nie daar nie – daar is genoeg ander plekke wat jou kan akkomodeer. Die een skoon mooi universiteit wat oor is gaan nie ook nou besmet word nie! Beslis nie rassisties nie, maar kyk na die ander universiteite waar die in ‘n rigting in forseer is! Waarom wil hul nie daar studeer waar hul als verander het nie? Vra eerder hoekom sit hul nou waar hul sit? Ons het ook ‘n reg op ‘n rustige, veilige, goeie universiteit -wat so gehou word deur ons OPGEVOEDE kinders!

Henriette Wessels ·

Kleinlik – waarom wil hul nou juis na hierdie universiteit gaan as daar so baie is wat die engelse akkomodeer? Ons kinders studeer in vrede sonder gevaar en “stakings” vir elke ding wat “die verdruktes” nie pas nie! Een universiteit wat nog normaal funksioneer en dis duidelik waarom! Dis universiteit se finasies is ook gesond omdat die “wit” kinders wat daar studeer hul studiegelde betaal en nie staak as hul nie toegelaat word as hul nie betaal het nie – so maklik as jy die studiegelde kan bekostig nie hoort jy nie daar nie – as jy nie afrikaans is nie hoort jy nie daar nie – daar is genoeg ander plekke wat jou kan akkomodeer. Die een skoon mooi universiteit wat oor is gaan nie ook nou besmet word nie! Beslis nie rassisties nie, maar kyk na die ander universiteite waar die in ‘n rigting in forseer is! Waarom wil hul nie daar studeer waar hul als verander het nie? Vra eerder hoekom sit hul nou waar hul sit? Ons het ook ‘n reg op ‘n rustige, veilige, goeie universiteit -wat so gehou word deur ons OPGEVOEDE kinders!

David Viljoen ·

Geagte Adriaan Basson

Hiermee my hartlike dank en waardering vir die besondere guns aan die PUK.
Geen advertensie veldtog en gepaardgaande monotêre vorm van spandering sou ooit daarin kon slaag om die PUK so op te hemel nie.

In die handelsgange en wandelgange van die samelewing is daar vir eens nogal besondere eenstemmigheid.
Woorde en sin-snedes soos “…nou weet ek waar waardes en norme nog in plek is …” “…uiteindelik: nou weet ek waar my kind moet gaan studeer…”
… en dies meer en so aan ensovoorts.

Geagte Adriaan – jou joernalistieke integriteit is skaamteloos verwoes. En dit nogal deur jouself.
Welgedaan.

Daar is, was en sal altyd grense wees.
Grense van beskaafheid.
Grense van bekwaamheid.
Inherente grense van finesse en balans.

Daar is ook fenyn.
En swak oordeel.
En korporatiewe najaag.
En kortsigte persoonlike agendas.
En natuurlik die roekelose jaag van mag.

Liewe Adriaan.
Ek verwonder my aan die argelose vernietiging van van jou joernalistieke etiek.
Verantwoordbare joernalistiek is ons reg en ons voorreg.
Let wel: eerlike, verantwoordbare, etiese, bekwame en beskaafde joernalistiek.
Kraakvars nuus onse Adriaan.
Nie skuinse, dwarsklappende en selektief-immorele kwasi nuus nie.

Maar laat ek terugkeer na my dankbetuiging:
Uit my hart uit – baie dankie.
Die PUK se naam is op almal se lippe en 2015 se student-inname gaan barstens nuwe hoogtes sien.
My komplimente aan jou – eiehandig het jy dit reggekry om die PUK tot steeds nuwe hoogtes te verhef.
Knap mater. Knap.

Met ‘n dankbare hart.
Groete, PUK Alumnus.

(D Viljoen)

ps: Nou sit ek wonder oor die enigste wenners in die Pistorius sirkus – die media en die regs-wese.

David Viljoen ·

Geagte Adriaan Basson

Hiermee my hartlike dank en waardering vir die besondere guns aan die PUK.
Geen advertensie veldtog en gepaardgaande monotêre vorm van spandering sou ooit daarin kon slaag om die PUK so op te hemel nie.

In die handelsgange en wandelgange van die samelewing is daar vir eens nogal besondere eenstemmigheid.
Woorde en sin-snedes soos “…nou weet ek waar waardes en norme nog in plek is …” “…uiteindelik: nou weet ek waar my kind moet gaan studeer…”
… en dies meer en so aan ensovoorts.

Geagte Adriaan – jou joernalistieke integriteit is skaamteloos verwoes. En dit nogal deur jouself.
Welgedaan.

Daar is, was en sal altyd grense wees.
Grense van beskaafheid.
Grense van bekwaamheid.
Inherente grense van finesse en balans.

Daar is ook fenyn.
En swak oordeel.
En korporatiewe najaag.
En kortsigte persoonlike agendas.
En natuurlik die roekelose jaag van mag.

Liewe Adriaan.
Ek verwonder my aan die argelose vernietiging van van jou joernalistieke etiek.
Verantwoordbare joernalistiek is ons reg en ons voorreg.
Let wel: eerlike, verantwoordbare, etiese, bekwame en beskaafde joernalistiek.
Kraakvars nuus onse Adriaan.
Nie skuinse, dwarsklappende en selektief-immorele kwasi nuus nie.

Maar laat ek terugkeer na my dankbetuiging:
Uit my hart uit – baie dankie.
Die PUK se naam is op almal se lippe en 2015 se student-inname gaan barstens nuwe hoogtes sien.
My komplimente aan jou – eiehandig het jy dit reggekry om die PUK tot steeds nuwe hoogtes te verhef.
Knap mater. Knap.

Met ‘n dankbare hart.
Groete, PUK Alumnus.

(D Viljoen)

ps: Nou sit ek wonder oor die enigste wenners in die Pistorius sirkus – die media en die regs-wese.

Anonieme hunkering ·

Luister en kyk maar net ingedagte hoe my ou volkie nie doen wat hulle altyd so goed nie doen nie:saamstaan. Weet maar te goed (geen Adriaan Basson of Helen Zille of twee-vir-‘n-tiekie rooi berets hoef vir my te vertel) waarheen die PUK ook eventueel oppad is nie. Dra maar alte goed eerstehandse kennis van so ‘n voormalige Afrikaanse instelling waar drie Zim studente in die klas van 80 jou verhoed om in Afrikaans klas te gee…Weet ook hoe dit voel om vir my kind wat, ten spyte van haar uitstaande akademiese prestasies van kleins af in te lig sy moet maar nie haar hart sit op medies swot nie, dis helaas amper onmoontlik om keuring te kry weens jou velkleur. Wens net die goedhartige vertrekpunt van instellings soos Akademia gee eendag my kinders ook kans om ENIGIETS waarvoor hulle sou kwalifiseer op meriete te kan studeer, tydens ‘n lewe van lawwe studentwees soos ons grootouers, vol kultuur en tradisie en in Afrikaans. Mens mag maar droom…wens iemand met geld in my dam se eende kwaak die regte kwaak!

Anonieme hunkering ·

Luister en kyk maar net ingedagte hoe my ou volkie nie doen wat hulle altyd so goed nie doen nie:saamstaan. Weet maar te goed (geen Adriaan Basson of Helen Zille of twee-vir-‘n-tiekie rooi berets hoef vir my te vertel) waarheen die PUK ook eventueel oppad is nie. Dra maar alte goed eerstehandse kennis van so ‘n voormalige Afrikaanse instelling waar drie Zim studente in die klas van 80 jou verhoed om in Afrikaans klas te gee…Weet ook hoe dit voel om vir my kind wat, ten spyte van haar uitstaande akademiese prestasies van kleins af in te lig sy moet maar nie haar hart sit op medies swot nie, dis helaas amper onmoontlik om keuring te kry weens jou velkleur. Wens net die goedhartige vertrekpunt van instellings soos Akademia gee eendag my kinders ook kans om ENIGIETS waarvoor hulle sou kwalifiseer op meriete te kan studeer, tydens ‘n lewe van lawwe studentwees soos ons grootouers, vol kultuur en tradisie en in Afrikaans. Mens mag maar droom…wens iemand met geld in my dam se eende kwaak die regte kwaak!

Somerset Morkel ·

Uitstekende analise deur Flip Buys.
Op n gebalanseerde, ingeligte wyse het hy die situasie breedvoerig aangebied en verduidelik –
en duidelik getoon dat verraderlike Beeld met sy laevlakse joernalistiek se nuwe naam in die volksmond Skewe-Beeld sal wees..

Somerset Morkel ·

Uitstekende analise deur Flip Buys.
Op n gebalanseerde, ingeligte wyse het hy die situasie breedvoerig aangebied en verduidelik –
en duidelik getoon dat verraderlike Beeld met sy laevlakse joernalistiek se nuwe naam in die volksmond Skewe-Beeld sal wees..

André Alkema ·

Beste Filp,

Dankie vir dit wat jy doen om die Afrikaner se belange te bevorder.

Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans het groot waardering daarvoor.

Ons reik more ‘n verklaring uit waarin die GHA die saak ondersteun.

Groete.

André Alkema

André Alkema ·

Beste Filp,

Dankie vir dit wat jy doen om die Afrikaner se belange te bevorder.

Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans het groot waardering daarvoor.

Ons reik more ‘n verklaring uit waarin die GHA die saak ondersteun.

Groete.

André Alkema

Annie ·

Mense onthou julle hoe prins Harry op sy herrie gekry het toe hy met kakieklere en ‘n swastika by ‘n partytjie opgedaag het? Hieraan sal ook ‘n einde kom. Intussen, hou ek maar die blink kant bo en sing my Puk Dorelied vir myself wanneer ek stort. Viva Karlien.

emile ·

Annie

Dorelied. Wat ‘n uitstekende tradisie (wat Mouton hier probeer verguis)

Ek en my vrou was saam PUK-eerstejaars en na al die jare ken sy (en ek!) nog hul Dorelied uit die hoof; het dit self vir ons kinders geleer.

Sal dit nie puik wees indien al die jare se Doreliedere op DVD beskikbaar kan wees nie?

Annie ·

Mense onthou julle hoe prins Harry op sy herrie gekry het toe hy met kakieklere en ‘n swastika by ‘n partytjie opgedaag het? Hieraan sal ook ‘n einde kom. Intussen, hou ek maar die blink kant bo en sing my Puk Dorelied vir myself wanneer ek stort. Viva Karlien.

emile ·

Annie

Dorelied. Wat ‘n uitstekende tradisie (wat Mouton hier probeer verguis)

Ek en my vrou was saam PUK-eerstejaars en na al die jare ken sy (en ek!) nog hul Dorelied uit die hoof; het dit self vir ons kinders geleer.

Sal dit nie puik wees indien al die jare se Doreliedere op DVD beskikbaar kan wees nie?

Mariaan van der Walt ·

Die Puk was my alma mater. Dit le my baie naby aan my hart. Die taal en goeie diens is ook die rede hoekom my man op die rype ouderdom van 48 sy Meestersgraad daar doen. Hy het by Unisa ‘n jaar gewag vir keuring net om te vind dat die mede burger nydig op hom was en nooit sy aansoek na die departement deurgegee het nie. Toe hulle hoor dat sy aansoek binne ‘n week deur die Puk goedgekeur is was hulle skielik bereid om hom vinnig te help. Dis die klein goedjies wat die Puk vir ons krimpende nasie beteken. Dit is wat mens nog hoop hier gee. Miskien moet Beeld se verslaggewer nie meer in Afrikaans berig nie, want hy het geen trots op sy nalatenskap nie. Boikot die Beeld en Huisgenoot. Ek weer van baie wat dit lankal doen.

emile ·

Nee a Mariaan.

Die PUK WAS nie jou alma mater nie, dit IS jou alma mater. Jy kan nie jou verlede ongedaan maak nie.

Eenmaal ‘n PUK, altyd ‘n PUK.

Mariaan van der Walt ·

Die Puk was my alma mater. Dit le my baie naby aan my hart. Die taal en goeie diens is ook die rede hoekom my man op die rype ouderdom van 48 sy Meestersgraad daar doen. Hy het by Unisa ‘n jaar gewag vir keuring net om te vind dat die mede burger nydig op hom was en nooit sy aansoek na die departement deurgegee het nie. Toe hulle hoor dat sy aansoek binne ‘n week deur die Puk goedgekeur is was hulle skielik bereid om hom vinnig te help. Dis die klein goedjies wat die Puk vir ons krimpende nasie beteken. Dit is wat mens nog hoop hier gee. Miskien moet Beeld se verslaggewer nie meer in Afrikaans berig nie, want hy het geen trots op sy nalatenskap nie. Boikot die Beeld en Huisgenoot. Ek weer van baie wat dit lankal doen.

emile ·

Nee a Mariaan.

Die PUK WAS nie jou alma mater nie, dit IS jou alma mater. Jy kan nie jou verlede ongedaan maak nie.

Eenmaal ‘n PUK, altyd ‘n PUK.

Paul Venter ·

Daar sal altyd henssoppers en lafaards wees wat hulle siel vir n paar stukkies silwer sal verkoop.

Basson is n kind wat n man se werk wil doen. Onbevoeg en onbekwaam.

Basson moet dalk eerder n loopbaan by Luthuli huis oorweeg as die nuwe “PR” en beampte vir die ANC word.

Basson se soort is ons nou al gewoond, hy sal nie ver kom met sy loopbaan, hou dop sy maatjies by Luthuli huis sal hom verwerp sodra hy klaar gebruik is.

Paul Venter ·

Daar sal altyd henssoppers en lafaards wees wat hulle siel vir n paar stukkies silwer sal verkoop.

Basson is n kind wat n man se werk wil doen. Onbevoeg en onbekwaam.

Basson moet dalk eerder n loopbaan by Luthuli huis oorweeg as die nuwe “PR” en beampte vir die ANC word.

Basson se soort is ons nou al gewoond, hy sal nie ver kom met sy loopbaan, hou dop sy maatjies by Luthuli huis sal hom verwerp sodra hy klaar gebruik is.

O wee, die gesang is uit! Kommentaar word ná 48 uur op ʼn artikel op Maroela Media gesluit. Kom kuier gerus verder op ʼn meer onlangse artikel.